Privaatsuspoliitika

Last Modified: 20 November 2021

Privaatsuspoliitika

21.01.2022 2022-04-13 13:44

Privaatsuspoliitika reguleerib, kuidas Makeitneutral OÜ (edaspidi Makeitneutral / Meie) isikuandmeid töötleb. Privaatsuspoliitikast leiad ülevaate järgmisest:

 1. Mõisted
 2. Üldinfo ja kontaktandmed
 3. Isikuandmete töötlemisel põhimõtted
 4. Üldised töötluse eesmärgid, alused ja tegevused
 5. Teised andmesubjektid
 6. Isikuandmete koosseis ja kogumine
 7. Isikuandmete edastus ja volitatud töötlemine
 8. Andmesubjekti õigused ja õiguste teostamine
 9. Isikuandmete säilitamine ja töötlemise turvalisus
 10. Küpsised ja muud veebitehnoloogiad

1. Mõisted

Mõistete alt leiad nende terminite tähendused, mida Privaatsuspoliitikas tihti kasutatakse.

1.1 Andmesubjekt/Sina on füüsiline isik, kelle kohta on Meil teavet või teave, millega on võimalik füüsiline isik tuvastada.

1.2 Kasutaja on isik, kes on loonud endale Meie e-poes konto.

1.3 Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes on ostnud või avaldanud soovi osta Meie tooteid ja/ või teenuseid.

1.4 Külastaja on isik, kes külastab Veebilehte.

1.5 Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse Veebilehel vastavalt valikule Külastaja seadmesse.

1.6 Leping on Meie ja Kliendi vahel sõlmitud toodete müügileping või muu leping, s.h. tüüptingimused ja muud kohalduvad korrad ja poliitikad.

1.7 Privaatsuspoliitika on käesolev tekst, mis sätestab Makeitneutral isikuandmete töötlemise põhimõtted.

1.8 Tooted on Makeitneutral pakutavad teenused ja tooted.

1.9 Makeitneutral kontserni ettevõtted, mis on käesoleva Privaatsuspoliitikaga hõlmatud on järgnevad: Makeitneutral Forestry OÜ (registrikood 10817104); Wiuh Meta (registrikood 14448738).

1.10 Veebileht on eelkõige Makeitneutral veebisait https://makeitneutral.com samuti Meie e-pood ja sotsiaalmeedia leheküljed.

Isikuandmete valdkonna mõisteid kasutatakse Privaatsuspoliitikas nende isikuandmete kaitse üldmääruses (2016/679) määratletud tähendustega, kui pole teisiti määratud.

2. Üldinfo ja kontaktandmed

Üldinfo alt leiad teabe selle kohta, kes on Sinu isikuandmete vastutavaks töötlejaks, kuidas Meiega kontakteeruda ja millal Privaatsuspoliitika kohaldub.

2.1 Meist. Sinu isikuandmete vastutav töötleja on Makeitneutral OÜ (registrikood 16235892, aadress Meistri 16, 13517 Tallinn). Makeitneutral võib vajadusel kasutada volitatud töötlejaid ja jagada andmeid Makeitneutral kontserni ettevõtetega.

2.2 Kontaktid. Meiega saab isikuandmete küsimustest ühendust e-posti aadressil info@makeitneutral.com.

2.3 Privaatsuspoliitikast. Privaatsuspoliitika on Meie ja Kliendi vahel sõlmitud Lepingu lahutamatu osa.

2.4 Privaatsuspoliitika kohaldub Andmesubjektidele ning Privaatsuspoliitikas nimetatud õigustest ja kohustustest lähtuvad kõik Meie töötajad ja olulisemad koostööpartnerid, kellel on kokkupuude Meie valduses olevate isikuandmetega.

2.5 Meil on õigus ühepoolselt muuta käesolevat Privaatsuspoliitikat. Olulistest muutustest teavitame Andmesubjekte Veebilehel või muul viisil.

Pane tähele, et Meie Veebilehel või sotsiaalmeedias olevate linkide taga olev on reguleeritud nende vastavate teenusepakkujate privaatsustingimustega. Samuti toimub erinevatel sotsiaalmeedia kanalitel Sinu isikuandmete töötlemine vastavalt nende platvormide privaatsustingimustele.

3. Põhimõtted

Siit leiad peamised põhimõtted, millest alati lähtume Sinu isikuandmeid töödeldes.

3.1 Meie eesmärgiks on vastutustundlik isikuandmete töötlemine, kus Meil on valmidus demonstreerida isikuandmete töötlemise vastavust seatud eesmärkidele ja kohalduvale regulatsioonile.

3.2 Kõik Meie isikuandmete töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest: seaduslikkus, õiglus, läbipaistvus, eesmärgipärasus, minimisatsioon, õigsus, säilitamise piirang, usaldusväärsus, konfidentsiaalsus ning vaikimisi ja lõimunud andmekaitse.

4. Üldised töötlemise eesmärgid, alused ja tegevused

Siit leiad info sellest, millistel eesmärkidel ja alustel Me Sinu isikuandmeid töödelda võime.

4.1 Meie eesmärgiks on pakkuda Klientidele kõrge kvaliteediga termotöödeldud tooteid ning  meeldivat klienditeenindust.

Isikuandmete töötlemise alustena kasutame järgmiseid nimetatud aluseid:

4.2 Nõusolek. Nõusoleku alusel töötleme isikuandmeid täpselt nendes piirides, ulatuses ja eesmärkidel, milleks Andmesubjekt on Meile loa andnud. Andmesubjekt annab meile nõusoleku vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt näiteks lahtri märgistamise kaudu e-poes või Veebilehel. Nõusoleku alusel edastama nt turundusteateid. Nõusolek võib olla väljendatud selge teoga nt saab Andmesubjekt enda soovil esitada päringuid Meie Veebilehel olevate päringuvormide kaudu või registreerida aja konsultatsiooniks, mis juhul töötleme ta andmeid talle vastamiseks ja Toodete pakkumiseks.

4.3 Lepingu sõlmimine ja täitmine. Lepingu sõlmimisel ja täitmisel võime töödelda isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

 1. Lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmine, mis on vajalikud Lepingusse astumiseks või mida Andmesubjekt taotleb;
 2. Kliendi identifitseerimine ulatuses, mis on vajalik Lepingusse astumiseks ja täitmiseks;
 3. Kliendi ees võetud kohustuste täitmine oma Toodete ja teenuse osutamise osas, sh Toodete info, vajadusel kohale toimetamise info jms;
 4. Kliendiga suhtlemine, sh info ja meeldetuletuste edastus lepingu täitmise või Toodete kohta.

4.4 Seadusest tulenev kohustus. Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks töötleme isikuandmeid vastavalt seaduses sätestatule ja sätestatu ulatuses.

4.5 Õigustatud huvi. Õigustatud huvi tähendab Meie huvi enda ettevõtte majandamiseks või juhtimiseks ja võimaldamaks pakkuda parimaid võimalikke Tooteid ja teenuseid turul. Õigustatud huvi kasutades oleme eelnevalt hinnanud Sinu huve. Võime töödelda Sinu isikuandmeid õigustatud huvi alusel järgmistel eesmärkidel:

 1. kliendibaasi haldamiseks, analüüsimiseks ja turundustegevusteks, et parandada Toodete kättesaadavust, valikut, kvaliteeti, sh eeltoodu võimaldamiseks CRM lahenduse kasutamine ning et teha Andmesubjektile nõusoleku korral parimaid ja personaalsemaid pakkumisi;
 2. parema kasutuskogemuse, kvaliteetsema teenuse tagamiseks ja erinevate kanalite toimimise tagamiseks, võib toimuda Veebilehe, Meie sotsiaalmeedia lehekülgede, e-poe ja muude müügikanalite ja Toodete kasutamisel kogutavate identifikaatorite ja isikuandmete analüüs ja statistika Külastajate, Kasutajate ja Klientide kohta;
 3. kampaaniate korraldamiseks, s.h personaliseeritud ja suunatud kampaaniate korraldamine. Kampaaniate tingimused on eraldi sätestatud;
 4. Kliendile, potentsiaalsele kliendile turunduspakkumiste edastamine, kui vastav isik on sarnast Toodet varem ostnud, sellisel juhul on isikule alati tagatud vastavast kommunikatsioonist lihtne loobumise võimalus ning Me oleme kaalunud enda ja Kliendi huve;
 5. rahulolu uuringute teostamiseks, sh kliendirahulolu ning teostatud turundustegevuste efektiivsuse mõõtmiseks;
 6. salvestuste tegemiseks, võime salvestada nii enda asukoha ruumides kui sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud teateid ja korraldusi, samuti teavet ja muid toimingud, mis oleme teinud, mh salvestatakse lauatelefoni numbritele tulevad kõned. Vajadusel kasutame neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks;
 7. võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning Veebilehe turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed;
 8. organisatsioonilistel eesmärkidel töötlemine, eelkõige finantsjuhtimiseks ning isikuandmete edastamisel kontserni piires sisehalduse eesmärkidel (aga ka auditid ja muu võimalik järelevalve), sealhulgas ka Klientide või töötajate isikuandmete töötlemiseks;
 9. õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks, sh ka nõuete loovutamine nt inkasooteenuse pakkujatele või info saamine krediidivõimekuse hindajatelt;
 10. Meie, Meie töötajata ja Klientide, koostööpartnerite tervise ja vara kaitseks, näiteks oma territooriumil ohutuse ja turvalisuse tagamise eesmärgil võime kasutada kaameraid, mis võivad salvestada ka heli.

4.6 Uus eesmärk. Juhul kui isikuandmete töötlemine toimub uuel eesmärgil võrreldes sellega, milleks isikuandmeid algselt koguti, või ei põhine Andmesubjekti antud nõusolekul, hindame hoolikalt sellise uue töötluse lubatavust. Võtame selle kindlakstegemiseks, kas uuel eesmärgil töötlemine on kooskõlas eesmärgiga, mille jaoks Isikuandmeid algselt koguti, muuhulgas arvesse:

 1. seost nende eesmärkide, mille jaoks isikuandmeid koguti, ja kavandatava edasise töötlemise eesmärkide vahel;
 2. isikuandmete kogumise konteksti, eelkõige Andmesubjekti ja Meie vahelist seost;
 3. isikuandmete laadi, eelkõige seda, kas töödeldakse isikuandmete eriliike või süüteoasjades süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegudega seotud isikuandmeid;
 4. kavandatava edasise töötlemise võimalikke tagajärgi Andmesubjektide jaoks;
 5. asjakohaste kaitsemeetmete olemasolu, milleks võivad olla näiteks krüpteerimine ja pseudonümiseerimine.

5. Teised andmesubjektid

Siit leiad täpsemat infot seoses koostööpartnerite ja juriidilisest isikust Klientide esindajate ja tööle kandideerijate andmetöötlusega.

5.1 Me lähtume oma koostööpartnerite ja juriidilisest isikust Klientide füüsilisest isikust esindajate ja tööle kandideerijate isikuandmete töötlemisel kohaldatavast andmekaitse regulatsioonist ning eeltoodud isikutele laienevad samad õigused nagu toodud käesolevas Privaatsuspoliitikas.

5.2 Töötlemise eesmärgid, alused ja teave kogutavate isikuandmete kohta laienevad eeltoodud isikutele konkreetsest suhtest lähtuvalt sobivas ulatuses.

5.3 Tööle kandideerija isikuandmete töötlemisest loe lähemalt.

6. Isikuandmete koosseis ja kogumine

Siit leiad info sellest, kelle, mis isikuandmeid ja kuidas Me kogume.

6.1 Kogume järgmist tüüpi isikuandmeid:

 1. Andmesubjekti poolt Meile avaldatud isikuandmed (nt Toodete tellimiseks esitavad andmed – nimi, kontakt, e-posti aadress, Toodete info);
 2. Andmesubjekti ja Meie tavapärase vestluse tulemusel tekkivaid isikuandmed (nt e-kirjavahetus Toodete osas);
 3. Toodete ja teenuste tarbimisel tekkivad isikuandmed (nt Makeitneutral e-poe kasutamisel);
 4. Veebilehe külastamise ja kasutamise tulemusena tekkivad isikuandmed;
 5. Kasutaja Meile edastatud andmed ja Kasutaja Veebilehe kasutamise andmed, sh kontoga seotud andmed ja ostude andmed;
 6. Kolmandatelt isikutelt saadavad isikuandmed;
 7. Meie poolt loodud ja kombineeritud isikuandmed (nt Kliendisuhte raames toimunud e-kirjavahetus või tellimuste ajaloo nimistu).

6.2 Makeitneutral töötleb üldjuhul järgnevate Andmesubjektide andmeid: Kliendid (füüsilisest isikust), Klientide ja koostööpartnerite füüsilisest isikust esindajad, Meie töötajad, (potentsiaalne)klient, Veebilehe Külastaja ja Kasutaja.

6.3 Täpsemalt kogume/ võime koguda Toodetega ja Veebilehega seoses, mh järgnevaid isikuandmeid: nimi; kontaktandmed (e-post, telefoni nr), sünniaeg, aadress/asukoht, tegevuskoht, Kliendi/ Andmesubjekti tegevusvaldkond, esindaja(-d), kontaktisik, arvelduskonto number, maksete/ arvete info, info Meie süsteemide kasutamise kohta (Veebileht, e-pood), andmed huvi kohta Toodete osas ja nende kasutamise osas, andmed Lepingu täitmise kohta ja muud andmed seoses Toodete pakkumise/ tarbimisega ja Meie tegevusega.

6.4 Makeitneutral ei kogu teadlikult laste andmeid.

7. Isikuandmete edastus ja volitatud töötlemine

Siit leiad informatsiooni isikuandmete edastamise ja volitatud töötluse kohta.

7.1 Teeme koostööd isikutega, kellele võime edastada koostöö raames ja sel eesmärgil Andmesubjektidega seotud andmeid, sh isikuandmed. Isikuandmed edastamisel kolmandatele isikutele (üldjuhul Meie koostööpartnerid) jälgime kohalduvaid andmekaitse nõudeid.

7.2 Sellisteks kolmandateks isikuteks võivad mh olla Meiega samasse gruppi kuuluvad isikud, Meie Toodete edasimüüjad, logistikaettevõtted, tarnepartnerid, faktooringu pakkujad, reklaami- ja turundus partnerid, makseteenuste pakkujad, kliendirahulolu uuringut korraldavad ettevõtted, võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, nõustajad, maksehäireregistrid, IKT partnerid s.o erinevate tehniliste teenuste osutajad tingimusel, et:

 1. vastav eesmärk ja töötlus on seaduslik;
 2. isikuandmete töötlemine toimub vastavalt vastutava töötleja juhistele ning kehtiva lepingu alusel.

7.3 Makeitneutral OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, e-poes maksete teostamiseks edastame vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio OÜle.  

7.4 Muudel juhtudel edastame kolmandatele isikutele Sinu isikuandmeid juhul, kui Meil on selleks olemas Sinu nõusolek, seadusest tulenev kohustus või erand juhul, kui edastus on vajalik Sinu elulise huvi kaitseks.

7.5 Üldreeglina me ei edasta isikuandmeid väljapoole Euroopa Majandusühendust. Kui edastame isikuandmed väljapoole Euroopa Majandusühendust, siis teeme seda järgides andmekaitsealaste õigusaktide nõudeid, nt kui Euroopa Liidu Komisjon on otsustanud, et selles riigis eksisteerib nn piisav kaitse või sellise otsuse puudumisel oleme kasutusele võtnud piisavad kaitsemeetmed (nt siduvad kontsernisisesed eeskirjad või standardsed andmekaitse klauslid).

8. Andmesubjekti õigused ja õiguste teostamine

Sinu isikuandmed kuuluvad Sulle ning siit leiad informatsiooni, millised on Sinu õigused ja võimalused oma isikuandmete kaitsel.

8.1 Nõusolekuga seonduvad õigused:

 1. Andmesubjektil on igal ajal õigus Meile teatada oma soovist nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtt ei mõjuta eelneva töötluse seaduslikkust.
 2. Oma õiguseid seoses nõusolekuga saad teostada nt vastavate teadete e-kirja jaluses teadetest loobudes või pöördudes Meie poole aadressil info@makeitneutral.com.

8.2 Isikuandmete töötlemisel on Andmesubjektil üldmääruses toodud eelduste täitmisel järgnevad õigused:

 1. Õigus saada teavet ehk Andmesubjekti õigus saada teavet tema kohta kogutud isikuandmete kohta.
 2. Õigus tutvuda andmetega mis mh hõlmab Andmesubjekti õigust töödeldavate isikuandmete koopiale.
 3. Õigus ebaõigete isikuandmete parandamisele. Andmesubjektil on võimalik ebaõigeid andmed parandada pöördudes Meie poole ülal toodud kontaktandmetel. Kasutajal võib olla võimaldatud teatud isikuandmete parandamine oma konto kaudu (kui on võimaldatud).
 4. Õigus andmete kustutamisele ehk teatud juhul on Andmesubjektil õigus nõuda, et isikuandmed kustutataks näiteks, kui töötlus toimub ainult nõusoleku alusel.
 5. Õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist. See õigus tekib mh juhul, kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud või ajutiselt kui Andmesubjekt vaidlustab isikuandmete õigsuse.
 6. Andmete ülekandmise õigus ehk Andmesubjektil tekib teatud juhul õigus saada isikuandmed masinloetaval kujul endaga kaasa või nõuda nende edastamist masinloetaval kujul teisele vastutavale töötlejale.
 7. Õigused seoses automatiseeritud töötlemise ja profileerimisega tähendavad, et Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes, mis baseeruvad automaatotsustel/ profileerimisel ja nõuda inimese sekkumist. Samuti võib Andmesubjekt nõuda selgitust automaatotsuse tegemise loogika kohta. Automatiseeritud töötlus/ profileerimine võib osaliselt tugineda ka avalikest allikatest kogutud andmetel. Me ei kasuta sellist automaattöötlust ega profileerimist, millel on Andmesubjektile või tema õigustele oluline mõju.
 8. Õigus järelevalveasutuse hinnangule selle kohta, kas Andmesubjekti isikuandmete töötlemine on seaduspärane;
 9. Õigus kahju hüvitamisele, kui isikuandmete töötlemisega on tekitatud Andmesubjektile kahju.

8.3 Õiguste teostamine. Andmesubjektil on õigus isikuandmete töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse ilmnemise korral pöörduda Meie poole punktis 2 toodud kontaktandmetel.

8.4 Kaebuste esitamine:

 1. Andmesubjektil on õigus pöörduda kaebusega Meie, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.
 2. Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil: https://www.aki.ee/et/inspektsioon-kontaktid/tootajate-kontaktid.

9. Isikuandmete säilitamine ja töötlemise turvalisus

Siit leiad kirjelduse, kuidas Me Sinu isikuandmeid kaitseme ning kaua isikuandmeid säilitame.

9.1 Säilitamine. Säilitame isikuandmeid vaid töötluse eesmärgist lähtuva vajaliku aja. Üldjuhul Lepingu kehtivuse aeg + 3 aastat võimalike nõuete kaitseks. Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse või anonümiseeritakse. Isikuandmete säilitamisel lähtume töötluse eesmärgist, nõuete esitamisel võimalike nõuete aegumise tähtaegadest ja seaduses toodud säilitamise tähtaegadest.

9.2 Turvalisusmeetmed. Oleme kehtestanud juhiseid ja protseduurireegleid, kuidas tagada isikuandmete turvalisus nii läbi organisatoorsete kui tehniliste meetmete kasutamise. Mh teeme turvalisuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks järgnevat:

 1. võimaldame oma töötajale juurdepääsu isikuandmetele vaid juhul, kui see on vajalik töökohustuste täitmiseks ning selleks on vastav luba taotletud ja õigused antud;
 2. volitatud töötleja võib talle üle antud isikuandmeid töödelda üksnes lepingus märgitud teenuste osutamiseks vajalikul eesmärgil ja ulatuses;
 3.  kasutame tarkvaralahendusi, mis aitavad tagada turu standardile vastava turvalisuse taseme.

9.3 Juhul kui toimub isikuandmetega seonduvalt mistahes intsident, anname endast parima tagajärgede leevendamiseks ning tulevikus relevantsete riskide maandamiseks.

10. Küpsised ja muud veebitehnoloogiad

Siit leiad informatsiooni selle kohta, milliseid Küpsiseid või muid tehnoloogiaid kasutame ning kus on vastava töötluse osas täpsem teave.

10.1 Võime koguda Veebilehe ja teiste infoühiskonnateenuste (nt e-pood) Külastajate, Kasutajate ja Klientide kohta andmeid kasutades selleks Küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse Külastaja brauseri poolt Külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid ning neid andmeid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave)  töödelda.

10.2 Kasutame kogutavaid andmeid, et võimaldada Toodete ja teenuste tarbimist vastavalt Andmesubjekti harjumustele; kindlustada parim Toodete ja teenuse kvaliteet; informeerida Külastajat, Kasutajat ja Klienti sisust ja teha soovitusi; muuta reklaamid asjakohasemaks ja tõhustada turunduspingutused; hõlbustada sisselogimist ja andmete kaitsmist. Kogutud andmeid kasutatakse ka Andmesubjektide loendamiseks ning nende kasutusharjumuste fikseerimiseks.

10.3 Kasutame sessiooni- ja püsiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles Veebilehe korduval kasutamisel.

10.4 Meie Veebilehel võib olla kolmandate osapoolte Küpsiseid, mille osas on vastutavaks töötlejaks Meie koostööpartnerid.

10.5 Kasutame järgmist liiki Küpsiseid:

10.5.1 Vajalikud Küpsised – on vajalikud, et Veebilehte kasutada – lehel ringi liikuda ja selle funktsioone kasutada, sh võimaldavad vajalikud Küpsised Veebilehele sisselogimist, ostukorvi funktsioone, eristada bot’e inimestes ja tagada muid turbefunktsioone. Ilma nende Küpsisteta ei saa Veebileht korralikult toimida ja teenuse osutamine võib olla takistatud. Kuna vajalikud Küpsised on Veebilehe toimimiseks ja Makeitneutral Toodete pakkumiseks vältimatult vajalikud, siis on need Küpsised alati sisselülitatud.

10.5.2 Eelistuste küpsised – need küpsised võimaldavad jätta meelde Andmesubjekti tehtud valikuid (näiteks teksti suurus, muud veebilehe personaalse kuvamise omadused) ja tunnused (näiteks kasutajanimi, keel või kasutaja asukohariik), et pakkuda personaalsemaid ja mugavamaid võimalusi Veebilehe kasutamiseks. Eelistuste küpsised, kuigi eraldatud vajalikest küpsistest, on kasutajatele vajalikud, et tagada sobiva personaalse lahenduse kuvamine. Salvestatavad andmed olenevad konkreetsest küpsisest. Üldjuhul kogutakse seadme tehnilisi andmeid ja salvestatakse Andmesubjekti tehtud valikuid (nt teksti suurus, muud veebilehe muudetavad omadused) ja tunnused (nt kasutajanimi, keel, asukohariik).

10.5.3 Funktsionaalsed/ statistika/ analüütika Küpsised – on Küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas Andmesubjektid Veebilehte kasutavad, näiteks milliseid alamlehti kõige sagedamini külastatakse ja mis on veateateid esines. Need küpsised ei kogu üldjuhul teavet, mis isiku tuvastamine. Neid kasutatakse Veebilehe toimimise ja Toodete pakkumise parandamiseks.

10.5.4 Turundus ja isikupärastatud analüütika Küpsised – Küpsised, mida kasutatakse turundustegevuste optimeerimiseks ja/ või isikupärastatud reklaami kuvamiseks. Need Küpsised võivad olla ka kolmanda osapoole Küpsised.

10.6 Küpsiste osas nõustuvad Külastajad nende kasutamisega Veebilehel või veebibrauseris. Töötluse aluseks ongi üldjuhul nõusolek. Enamik veebilehitsejaid lubavad Küpsiseid. Ilma Küpsiseid lubamata ei pruugi Veebilehe kõik funktsioonid Külastajale saadaval olla. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine või keelamine on Külastaja kontrolli all läbi enda veebibrauseri sätete ja Meie Veebilehel Küpsiste lahenduse kaudu. Andmesubjekt saab Küpsiseid liikide kaupa sisse ja välja lülitada (v.a vajalikud küpsised, mis on automaatselt sees).

10.7 Täpsem teave Küpsiste kohta ja muude sarnaste tehnoloogiate kasutamise kohta on leitav Meie Veebilehel vastava Küpsiste lahenduse kaudu.

Privaatsustingimuste viimased muudatused ja kehtima hakkamine:

Avaldamine

Kehtima hakkamine

Peamised muudatused

25.03.2022

25.03.2022