Teenuste tingimused

Last Modified: 20 November 2021

Teenuste tingimused

31.03.2022 2022-04-13 13:39

Märgise “forest-positive” ja Makeitneutral pistikprogrammi / API tingimused

Makeitneutral OÜ (kinnitatud 31.05.2021)

  1. Märgise kasutamise kord

1.1. Korraga väljastatakse märgis ühele juriidilisele ettevõttele.

1.2. Märki võib kasutada e-kauplus või ettevõte, kellel on e-kaupluses kasutusel makeitneutral pistikprogramm,  ühendatud API või kes on panustanud puude istutamisse läbi Makeitneutrali. 

1.3. Kodulehel olev usaldusmärgis peab olema klikitav makeitneutral.com veebilehele.

1.4. Märki saab taotleda määramata ajaks, märgisel litsentsitasu puudub, kuid kasutamise tingimuseks on pistikprogrammi kasutus avalikult või puude istutamisse panustamine kord kalendriaastas vastavalt ettevõtte suurusele.

1.5 Märgist on lubatud kasutada ka füüsilisel kujul ettevõtte reklaammaterjalidel, varal ja esindustes.

  1. Nõuded märgise taotlejale

2.1. Märgist saab taodelda ettevõte, kes on turul tegutsenud vähemalt 1 aasta sama juriidilise nime all. Lisaks peab e-pood olema eksisteerinud minimaalselt 3 kuud.

2.2. Taotleja kinnitab, et nõustub käesolevas dokumendis toodud kriteeriumitega.

2.3. E-kaupluses peab olema välja toodud märgis, juhul kui kasutatakse makeitneutral pistikprogrammi või API liidest.

2.4. Teave ja müügitingimused makeitneutral lisateenuse osas peavad olema e-poes välja toodud kasutajatingimustes selliselt, et tarbijal on võimalik nendega tutvuda enne ostu sooritamist.

2.5. Müügitingimustes peab olema kirjeldatud maksmise ja tellimuse täitmise kord ning teenuse osutamise või muu soorituse tegemise aeg (arve tasumise aeg, teenuse täitmise aeg).

2.6. Taganemisõiguse kasutamise korral tuleb tarbijale teha tagasimakse tagastatud tellimuse eest 14 päeva jooksul arvates taganemisavalduse saamisest, selle puudumise korral tagastatud tellimuse kättesaamisest kaupleja poolt. Sellisel juhul makeitneutral tühistab ka oma teenuse osutamise ning ei esita kauplejale arvet puu istutamise eest.

2.7. Ettevõttel peavad olema õigeaegselt esitatud majandusaasta aruanded, maksudeklaratsioonid ja peavad puuduma maksuvõlgnevused.

2.8. Ettevõttel ei tohi olla võlgnevust Makeitneutral OÜ ees.

  1. Märgise eemaldamine ettevõttelt

3.1. Kui ettevõttel esineb rikkumisi punktis 2 toodud nõuetes ning Makeitneutral saadetud ettekirjutusest lähtuvalt ei ole ettevõte müügitingimusi või muid nõudeid vastavusse viinud, arvates ettekirjutuse kättesaamisest, tuleb ettevõttel märgis eemaldada. Märgise jätkuval kasutamisel on makeitneutralil õigus nõuda trahvi 100 eurot iga märgist ebaseaduslikult kasutatud päeva eest.

3.2. Kui ettevõte lõpetab oma tegevuse.

3.3. Märgis tuleb ettevõtte e-kauplusest ja kõigist seonduvatest infomaterjalidest eemaldada 3 tööpäeva jooksul arvates juhatuse kirjaliku otsuse kättesaamisest.

3.4. Juhul, kui ettevõte ei eemalda märgist etteantud tähtaja jooksul, on Makeitneutralil õigus teha pressiteade märgise loata kasutamise kohta.

  1. Märgise kandja õigused ja kohustused

4.1. Peale märgise saamist on ettevõttel õigus märgist kasutada igakülgselt oma äritegevuses, sealhulgas e-kauplusega seotud reklaamidel ja infomaterjalides.

4.2. Märgise kandja kohustub õigeaegselt uuendama märgist või eemaldama selle peale selle kehtivuse lõppu.

4.3. Märgise saaja kohustub teavitama makeitneutrali ettevõtte kontaktandmete muutmisest ning probleemidest, mis võivad kahjustada märgise mainet.

4.4. Märgise saaja kohustub märgise kasutusperioodi jooksul kinni pidama punktis 2 toodud nõuetest ja punktis 4 toodud kohustustest.

4.5 Märgise saajal on kohustus tasuda makeitneutrali poolt esitatavad arved tähtajaliselt. Teenuse hind on 1 EUR/puu, millele lisandub käibemaks. 

  1. Makeitneutrali õigused ja kohustused

5.1. Makeitneutralil on õigus muuta märgise andmise korda ja tingimusi.

5.2. Makeitneutralil on õigus teha järelvalvet märgise kasutamise õiguspärasuse üle.

5.3. Makeitneutralil on õigus teha ettekirjutusi märgise nõuetele mittevastavuse korral ning kohustada nende vastavusse viimist kahe nädala jooksul arvates ettekirjutuse kättesaamisest.

5.4. Makeitneutralil on õigus lõpetada märgise kasutusõigus, kui ettekirjutused ei ole täidetud määratud tähtaja jooksul.

5.5. Makeitneutralil on õigus väljastada pressiteade, juhul kui ettevõte on oma tegevusega teadlikult kahjustanud märgise mainet või kui ettevõte ei eemalda märgist etteantud tähtaja jooksul arvates vastavasisulise otsuse kättesaamisest.

5.6. Makeitneutral kohustub nõustama märgise saajat märgise kasutamisega seotud e-kaubanduse alastes küsimustes kogu märgise kandmise perioodi jooksul.

5.7. Makeitneutral kohustub teavitama märgise kasutajaid muudatustest käesolevas dokumendis 30 päeva jooksul enne muudatuste jõustumist.

5.8 Makeitneutral kohustub arveid saatma õigeaegselt ning pidama arvestust kauplejate poolt müüdud puude istutamise teenuse üle.